• info@visnjik.hr
  • + 385 023 494 860

Arhiva poziva nadmetanja

Naslovna > Arhiva poziva nadmetanja

Natječaj za davanje u zakup poslovne prostorije

Arhiva poziva nadmetanja Višnjik / 10.12.2018.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora direktor ŠC Višnjik d.o.o. objavljuje

 

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovne prostorije u sklopu ŠC Višnjik d.o.o.
(kompleks otvorenih i zatvorenih terena)

 

I.PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je davanje u zakup poslovne prostorije u sklopu ŠC Višnjik d.o.o. (kompleks otvorenih i zatvorenih terena) u zgradi izgrađenoj na čest. zem. 3838/1 k.o. Zadar na adresi u Zadru, Domovinskog rata 7, na drugom katu, ukupne površine površine 370 m2.
Poslova prostorija daje se u zakup u viđenom stanju, te budući zakupnik nema pravo na povrat novca uloženog u uređenje poslovnog prostora.
Početna cijena zakupa za predmetnu prostoriju iznosi mjesečno 1.000,00 kn uvećano za PDV.

II. UVJETI ZAKUPA
Gore navedeni prostori daju se u zakup za obavljanje sportsko rekreativnih programa putem natječaja u viđenom stanju na period od pet (5) godina.

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE
Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH i pravne osobe koje imaju sjedište u RH.
Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.
U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, te se s njim sklapa Ugovor.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovne prostorije imaju ponuditelji koji su članovi Sportske zajednice Grada Zadra, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

IV. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
– iznos ponuđene mjesečne zakupnine izražene u kunama
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o uplati garantnog pologa – jamčevine u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine za prostor/prostore za koje daje ponudu, uvećano za PDV, na žiro račun ŠC Višnjik d.o.o. IBAN HR3624020061100527333, s pozivom na broj 02 21470 -OIB ponuditelja/ s opisom plaćanja – sudjelovanje na natječaju.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom mjesečnog zakupa.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave je 22. rujna 2017. godine, do 10:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: ŠC Višnjik d.o.o., Splitska 3, 23000 Zadar s upozorenjem „NE OTVARATI-NATJEČAJ-ZAKUP“.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 5 dana od donošenja
Odluke o odabiru.
Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri osobe imenovane od strane direktora ŠC Višnjik d.o.o. u prostorijama ŠC Višnjik d.o.o., neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u ŠC Višnjik d.o.o. svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, ili na telefon 023/494-860.

VII. UGOVOR
Izabrani ponuditelj dužan je ugovor o zakupu potpisati u roku od 15 dana od dana primitka ugovora. U protivnom, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovorom o zakupu regulirat će se detaljno sva prava i obveze zakupnika i zakupodavca.
Zakupnik se uvodi u posjed zakupljenog prostora na dan zaključenja ugovora.
ŠC Višnjik d.o.o. zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovog natječaja, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Direktor
Denis Karlović