Pravo na pristup informacijama

Naslovna > Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Športski centar Višnjik d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Športskom centru Višnjik d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• putem pošte na adresu: Športski centar Višnjik d.o.o., Splitska 3, Zadar,
• telefaksom na broj 023 302 402
• elektroničkom poštom na: info@visnjik.hr ili donijeti osobno u urudžbeni zapisnik ŠC Višnjik d.o.o., Splitska 3, Zadar radnim danom od 07.00 do 15.00 sati

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.
– prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona na broj 023 494 860, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.
Službenica za informiranje
Luciana Karuza
tel.: 023 494-860
e-mail: info@visnjik.hr