Zakonski akti

Naslovna > Zakonski akti

Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15)

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11)

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)

Zakon o kemikalijama (NN 18/13)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

Zakon o otrovima (NN 27/99, 37/99, 55/99)

Zakon o otpadu (NN 151/03, 178/04, 153/05,111/06, 60/08, 87/09)

Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12, 88/14)

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/33)

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 99/13)

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 159/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN 99/13)

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15)

Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14)

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06)

Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (NN 114/02, 29/05)

Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)

Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka za zaštitu na radu (NN 114/02, 126/03)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)

Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika na siguran način (NN 114/02, 126/03)

Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 32/03)

Pravilnik o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaganja stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN 127/98, 114/02, 126/03)

Pravilnik o poslovima na kojima ne smiju raditi žene (NN 44/96)

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14)

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine (NN 68/13)

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 01/11, 153/11, 51/12, 126/12, 147/12, 38/13, 67/13)

Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/98, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01,76/10,85/10, 5/14)

Zakon o trgovačkim društvima (NN 119/93, 34/99; 121/99; 52/00; 118/03; 107/07; 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11)

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12).

Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92; 28/93; 112/99; 88/01; 117/03; 84/08; 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (NN 8/11, 114/12)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 129/05, 9/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08)

Uredba o uredu za ravnopravnost spolova (NN 39/12)

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova (NN 114/06)

Zakon o porezu na dobit (NN 127/00, 163/03; 117/04; 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13)

Opći porezni zakon (NN 86/01, 127/02; 150/02; 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (PDV-u) (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13)

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (PDV-u) (NN 79/13, 85/13)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13)

Zakon o porezu na dohodak (NN 109/93, 95/94; 25/95; 52/95; 127/00; 150/02; 163/03; 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14)

Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06; 68/07; 146/08; 2/09; 9/09; 146/09, 123/10,137/11, 22/12, 144/12, 79/13)

Zakon o kamatama (NN 94/04, 35/05)

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12)

Uredba o visini stope zatezne kamate (NN 153/04)

Zakon o radu (NN 93/14)

Pravilnik o načinu objavljivanja pravilnika o radu (NN 67/10)

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN 81/10)

Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN 79/13)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11)

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07)

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)

Pravilnik o evidencijama o arhivima (NN 90/02, 106/07)

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivama (NN 90/02)

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju, i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19)