Arhiva javne nabave

Naslovna > Arhiva javne nabave

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostorija u sklopu kompleksa  ŠC Višnjik

Arhiva javne nabave Višnjik / 11.06.2019.

Temeljem odredbe članak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN-125/11, 64/15 i 112/18) direktor ŠC Višnjik d.o.o. Zadar objavljuje

 

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostorija u sklopu kompleksa  Športskog centra Višnjik Zadar

 

I  PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnih prostorija u sklopu kompleksa Športskog centra Višnjik, Splitska 3, 23000 Zadar,  i to dijela građevine izgrađene 1963.g. koja se koristila kao kuhinja i blagovaonica, jugozapadno od sportske dvorane Krešimir Ćosić u sklopu ŠC Višnjik u naravi  486 m2 poslovnog prostora ugostiteljske namjene u prizemlju poslovne zgrade, te skladišnog pomoćnog prostora u podrumskom dijelu građevine, uz uvjet:

  1. unutrašnjeg uređenja i opremanja prostorija koje su predmet zakupa i privođenja istih namjeni, te
  2. izvođenja radova na rekonstrukciji,  mogućem rušenju, izgradnji i uređenju građevine sukladno Idejnom rješenju rekonstrukcije i izgradnje i pratećim projektima koji se informativno stavljaju na raspolaganje i nalaze se u privitku ovog poziva za nadmetanje, te se mogu preuzeti na internetskoj stranici ŠC Višnjik na linku:  USLUZNA ZGRADA VISNJIK . Radovima se planira   izgradnja građevine na način izgradnje 469 m2 uredskih prostora na katu građevine do stupnja visoki roh bau, bez pločica, parketa i sanitarije, te izgradnje u prizemlju građevine prostorija sadržaja: prodajni prostori za prodaju ulaznica i navijačkih rekvizita – suvenirnica, prostorije za udrugu navijača, te Muzej košarke, također sve do stupnja visoki roh bau.   

 

Radovi na rekonstrukciji, mogućem rušenju i izgradnji  procjenjuju se u iznosu od 7.500.000,00 kn + PDV, te je odabrani zakupac  u obvezi temeljem okvirnog Idejnog rješenja izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekt o svom trošku po prethodnoj suglasnosti zakupodavca koji se obvezuje pokrenuti postupak radi potrebnih izmjena prostorno-planskih akata za planiranu izgradnju. Radovi se moraju dovršiti u roku od 15 mjeseci računajući od ishođenja upravnog akta za planiranu izgradnju.

II  UVJETI ZAKUPA

Naprijed navedeni poslovni prostor u prizemlju objekta daje se u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, putem natječaja u viđenom stanju na rok od 20 godina, uz mogućnost primjene odredbe članka 6.st.3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN-125/11, 64/15 i 112/18).

Početna cijena zakupa za predmet zakupa utvrđuje se u iznosu od 5.400 eura mjesečno, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a, na ugovorni dan plaćanja, uvećano za dužni iznos PDV-a.

Zakupac jamči početak izvođenja građevinsko-obrtničkih radova rekonstrukcije, mogućeg rušenja i uređenja objekta, te unutrašnjeg uređenja i opremanja radi  privođenja predmeta zakupa namjeni obavljanja ugostiteljske djelatnosti u roku od 2 mjeseca od potpisivanja ugovora o zakupu,  a nakon ishođenja potrebne dokumentacije.

Za radove na rekonstrukciji, mogućem rušenju  i izgradnji zakupac je dužan  dostaviti pismo namjere poslovne banke da će zakupcu izdati jamstvo za dobro izvršenje ugovora, odnosno izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje u označenom roku i to u vidu bezuvjetne garancije odnosne poslovne banke na prvi poziv na iznos od 7.500.000,00 kn + PDV i rokom važenja od 15 mjeseci + 30 dana respiro računajući od dana potpisa ugovora o zakupu.

Troškovi ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti zakupca, kao i eventualno potrebnih drugih dozvola padaju na zakupca.  Vrijednost izvršene investicije, radova, i ugrađene opreme na rekonstrukciji, mogućem rušenju i izgradnji se uračunava u zakupninu.  Za vrijeme trajanja građevinskih radova zakupnina se ne obračunava.

III  UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje djelatnosti za koju se natječu, sukladno točki I i II ovog natječaja.

Ukoliko ponudu podnosi punomoćnik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabrati će se drugi najpovoljniji ponuditelj, te će se s njim sklopiti Ugovor.

 

  1. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

– iznos ponuđene mjesečne zakupnine izražene u kunama

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o nepostojanju poreznog duga ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja

– pismo namjere poslovne banke da će izdati bankarsku garanciju  na iznos od 7.500.000,00 kn + PDV

ponuditelju  kao jamstvo za dobro izvršenje ugovora, odnosno  realizaciju rekonstrukcije i

izgradnje građevine  kao u točki I i II.

– Bon 1 i Bon 2 za pravne osobe ili rješenje temeljem godišnje porezne prijave za posljednje dvije

financijske godine.

– izjavu ponuditelja o preuzimanju obveze početka izvođenja  građevinsko-obrtničkih radova kao i unutrašnjeg uređenja i opremanja radi  privođenja predmeta zakupa  namjeni u roku od 2 mjeseca od potpisivanja ugovora o zakupu, te građevinskih radova rekonstrukcije i izgradnje u roku od 15 mjeseci računajući od potpisivanja  ugovoru o zakupu.

Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o uplati garantnog pologa –  jamčevine u visini  iznosa  od 100.000,00 kn, na žiro račun ŠC Višnjik d.o.o. IBAN HR3624020061100527333, s pozivom na broj 02 21470 -OIB ponuditelja/ s opisom plaćanja – sudjelovanje na natječaju.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina gospodarskog subjekta čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i uračunati u zakupninu.

  1. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Najpovoljnijom ponudom  smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

  1. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 

Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave je 10. srpnja 2019. godine do 10:00 sati.

 

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u zapečaćenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: ŠC Višnjik d.o.o., Splitska 3, 23000 Zadar s upozorenjem „NE OTVARATI-NATJEČAJ-ZAKUP“.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja

Odluke o odabiru.

Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana, 10. srpnja 2019.g. u 11:00 sati u press centru dvorane Krešimir Ćosić u sklopu ŠC Višnjik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u ŠC Višnjik d.o.o. svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati  ili na telefon 023/494-860.

 

 

VII. UGOVOR

 

Izabrani ponuditelj dužan je ugovor o zakupu potpisati u roku od 15 dana od dana primitka ugovora, u protivnom, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovorom o zakupu regulirati će se detaljno sva prava i obveze zakupca i zakupodavca.

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava – potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, sukladno odredbi č. 4., st. 3 Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, a na trošak zakupnika kod Javnog bilježnika.

Zakupac se uvodi u posjed zakupljenog prostora na dan zaključenja ugovora.

ŠC Višnjik d.o.o. zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovog natječaja, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

 

Direktor ŠC Višnjik, d.o.o. Zadar

Denis Karlović

 

Idejno rješenje rekonstrukcije i izgradnje i pratećim projekti koji se informativno stavljaju na raspolaganje nalaze se u privitku na linku:

USLUZNA ZGRADA VISNJIK