Arhiva poziva nadmetanja

Naslovna > Arhiva poziva nadmetanja

Natječaj za davanje u zakup poslovne prostorije (3)

Arhiva poziva nadmetanja Višnjik / 10.12.2018.

Temeljem odredbe članak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN-125/11 i 64/15) direktor ŠC Višnjik d.o.o. Zadar objavljuje

NATJEČAJ
za davnje u zakup poslovnih prostorija u sklopu kompleksa bazena Višnjik Zadar

I PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnih prostorija u sklopu kompleksa zatvorenog bazenskog plivališta- Višnjik, Splitska 3, 23000 Zadar, oznake prostora PP1 u prizemlju u površini od 57,4 m2, te prostor P 9 na katu u površini od 78,3 m2 unutrašnjeg zatvorenog prostora, te pripadajuće terase na katu u površini od 100,0 m2, sve u stupnju uređenja niski roh-bau, a koji prostori čine unutarnjim stubištem povezanu funkcionalnu cjelinu.

Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju, te je obveza budućeg zakupca izvesti građevinske radove unutrašnjeg uređenja na način izvođenja radova na elektro, vodovodnoj, kanalizacijskoj i instalaciji grijanja-hlađenja, te obrtničke i završne radove u građevinarstvu, kao i nabava neophodne opreme i uređaja sukladno izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i troškovnicima koje će najpovoljniji ponuditelju dostaviti na suglasnost zakupodavcu najkasnije u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. Informativni izvadak iz projektne dokumentacije- informativni tlocrt rasporeda i namjene prostorija dostupan je svim zainteresiranim ponuditeljima u privitku natječaja na web stranici www.visnjik.hr .

Početna cijena zakupa za predmet zakupa utvrđuje se u iznosu od 7.000,00 kn mjesečno uvećano za dužni iznos PDV-a.

II UVJETI ZAKUPA

Naprijed navedeni poslovni prostori daju se u zakup za obavljanje ugostiteljskih usluga posluživanja pića, pripremanja i posluživanja obroka, coffee&snack bara, sa radnim vremenom usklađenim s vremenom otvorenosti bazena, putem natječaja u viđenom stanju na rok od 5 godina uz mogućnost primjene odredbe članka 6.st.3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (NN-125/11 i 64/15).

Zakupac jamči izvođenje instalaterskih i građevinsko-obrtničkih radova unutrašnjeg uređenja i opremanja radi privođenja predmeta zakupa namjeni u roku od 6 mjeseci od potpisivanja ugovora o zakupu. Troškovi ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti zakupca, kao i eventualno potrebnih drugih dozvola padaju na zakupca.

III UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje djelatnosti za koje se natječu, sukladno točki II ovog natječaja.

Ukoliko ponudu podnosi punomoćnik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabrati će se drugi najpovoljniji ponuditelj, te će se s njim sklopiti Ugovor.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB

– kratak opis dosadašnje djelatnosti i planirani program-koncept rada u predmetu natječaja

– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

– iznos ponuđene mjesečne zakupnine izražene u kunama

– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)

– dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)

– izjavu o preuzimanju obveze izvođenja instalaterskih i građevinsko-obrtničkih radova unutrašnjeg uređenja i opremanja radi privođenja predmeta zakupa namjeni u roku od 6 mjeseci od potpisivanja ugovora o zakupu.

Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o uplati garantnog pologa – jamčevine u visini iznosa početne mjesečne zakupnine za prostor za koji daje ponudu, uvećano za PDV, na žiro račun ŠC Višnjik d.o.o. IBAN HR3624020061100527333, s pozivom na broj 02 21470 -OIB ponuditelja/ s opisom plaćanja – sudjelovanje na natječaju.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom mjesečnog zakupa.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave je 19. ožujka 2018. godine, do 10:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u zapečaćenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: ŠC Višnjik d.o.o., Splitska 3, 23000 Zadar s upozorenjem „NE OTVARATI-NATJEČAJ-ZAKUP“.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja

Odluke o odabiru.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri osobe imenovane od strane direktora ŠC Višnjik d.o.o. u prostorijama ŠC Višnjik d.o.o., neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u ŠC Višnjik d.o.o. svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, ili na telefon 023/494-860.

VII. UGOVOR

Izabrani ponuditelj dužan je ugovor o zakupu potpisati u roku od 15 dana od dana primitka ugovora, u protivnom, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovorom o zakupu regulirati će se detaljno sva prava i obveze zakupca i zakupodavca, a osobito postupak priznavanja dijela izvršenog ulaganja zakupca radi privođenja predmeta zakupa namjeni utvrđenog temeljem nalaza i mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

Zakupac se uvodi u posjed zakupljenog prostora na dan zaključenja ugovora.

ŠC Višnjik d.o.o. zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovog natječaja, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Direktor ŠC Višnjik,d.o.o. Zadar
Denis Karlović