Arhiva poziva nadmetanja

Naslovna > Arhiva poziva nadmetanja

NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta radi uređenja igrališta za padel

Arhiva poziva nadmetanja Višnjik / 28.02.2022.

Temeljem odredbe članak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN-125/11, 64/15 i 112/18) direktor ŠC Višnjik d.o.o. Zadar objavljuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup zemljišta radi uređenja igrališta za padel u sklopu kompleksa športskog centra Višnjik Zadar

 

I PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je davanje u zakup zemljišta radi uređenja igrališta za padel u sklopu kompleksa športsko-rekreacijskog centra Višnjik, Splitska 3, 23000 Zadar, i to dijela čest. zem. 3838/3 k.o. Zadar u površini od 1.400 m2, uz pravo korištenja pratećeg objekta površine 10m2 za potrebe skladištenja rekvizita, sa pristupom iz pravca ulice Edvina Androvića, uz uvjet:
1. Izrade projektne dokumentacije temeljem idejnog rješenja uređenja igrališta za padel i pratećih sadržaja, kao i elektroprojekta a sve radi privođenja namjeni, te
2. izvođenja radova na igradnji podloge i uređenju građevine u roku od 6 mjeseci od potpisivanja ugovora o zakupu zemljišta (igrališta za namjenu održavanja treninga i natjecanja u sportskoj igri padel), sukladno Idejnom i pratećem elektroprojektu i projektu vodovoda i odvodnje.
Radovi na uređenju odnosnog zemljišta radi privođenja namjeni izgradnje igrališta za padel se procjenjuju u iznosu od 2.300.000,00 kn, te je odabrani zakupac u obvezi temeljem Idejnog rješenja izraditi idejni i izvedbeni projekt po prethodnoj suglasnosti zakupodavca koji se obvezuje, za slučaj potrebe, pokrenuti postupak radi eventualno potrebnih izmjena prostorno-planskih akata za planiranu gradnju. Radovi se moraju dovršiti najduže u roku od 6 mjeseci.

II UVJETI ZAKUPA
Naprijed navedeni prostor daje se u zakup za obavljanje sportske djelatnosti, putem natječaja u viđenom stanju na rok od 10 godina, uz mogućnost primjene odredbe članka 6.st.3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN-125/11, 64/15 i 112/18).
Početna cijena zakupa za predmet zakupa utvrđuje se u iznosu od 150.000,00 kn godišnje s obračunatim PDV-om.
Zakupac jamči izvođenje građevinsko-obrtničkih radova rekonstrukcije i uređenja igrališta, te uređenja i opremanja radi privođenja predmeta zakupa namjeni obavljanja sportske djelatnosti u roku od 6 mjeseca od potpisivanja ugovora o zakupu.
Za radove na uređenju igrališta dužan je dostaviti pismo namjere poslovne banke da će zakupcu izdati jamstvo za dobro izvršenje ugovora, odnosno izvođenje radova u označenom roku i to u vidu bezuvjetne garancije odnosne poslovne banke na prvi poziv na iznos od 2.300.000,00 kn i rokom važenja od 6 mjeseci + 30 dana respiro računajući od dana potpisa ugovora o zakupu. Po okončanju gradnji Zakupodavac se obvezuje u roku od 15 dana izvršiti povrat bankarske garancije.
Za vrijeme trajanja građevinskih radova zakupnina se ne obračunava. Troškovi ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti zakupca, kao i eventualno potrebnih drugih dozvola padaju na zakupca. U roku od 15 dana računajući od dana ispunjavanja uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, stječu se uvjeti i zakupac je u obvezi na isplatu iznosa ponuđene godišnje zakupnine u cijelosti.

III UVJETI ZA DAVANJE PONUDE
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje djelatnosti za koju se natječu, sukladno točki I i II ovog natječaja.
Ukoliko ponudu podnosi punomoćnik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.
U slučaju primitka dvije potpune ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabrati će se drugi najpovoljniji ponuditelj, te će se s njim sklopiti Ugovor.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
– iznos ponuđene godišnje zakupnine izražene u kunama
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
– dokaz o nepostojanju poreznog duga ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog natječaja
– pismo namjere poslovne banke da će izdati bankarsku garanciju na iznos od 2.300.000,00 kn
ponuditelju kao jamstvo za dobro izvršenje ugovora, odnosno realizaciju gradnje i uređenja građevine kao u točki I i II.
– Bon 2 za pravne osobe ili rješenje temeljem godišnje porezne prijave za posljednje dvije
financijske godine.
– izjavu ponuditelja o preuzimanju obveze izvođenja građevinsko-obrtničkih radova kao i uređenja i opremanja radi privođenja predmeta zakupa namjeni u roku od 6 mjeseci od potpisivanja ugovora o zakupu.
Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o uplati garantnog pologa – jamčevine u visini iznosa od 100.000,00 kn, na žiro račun ŠC Višnjik d.o.o. IBAN HR3624020061100527333, s pozivom na broj 02 21470 -OIB ponuditelja/ s opisom plaćanja – sudjelovanje na natječaju.
Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina gospodarskog subjekta čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i uračunati u zakupninu.

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se potpuna ponuda s najvišom ponuđenom cijenom godišnjeg zakupa.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave je 15. ožujka 2022. godine, do 10:00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u zapečaćenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: ŠC Višnjik d.o.o., Splitska 3, 23000 Zadar s upozorenjem „NE OTVARATI-NATJEČAJ-ZAKUP“.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja
Odluke o odabiru.
Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri osobe imenovane od strane direktora ŠC Višnjik d.o.o. u prostorijama ŠC Višnjik d.o.o., neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u ŠC Višnjik d.o.o. svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati ili na telefon 023/494-860.

VII. UGOVOR

Izabrani ponuditelj dužan je ugovor o zakupu potpisati u roku od 15 dana od dana primitka ugovora, te dostaviti jamstvo za dobro izvršenje ugovora, odnosno realizaciju planirane gradnje, u protivnom, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovorom o zakupu regulirati će se detaljno sva prava i obveze zakupca i zakupodavca.
Zakupac se uvodi u posjed zakupljenog prostora na dan zaključenja ugovora.
ŠC Višnjik d.o.o. zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovog natječaja, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

 

Direktor ŠC Višnjik,d.o.o. Zadar
Denis Karlović