Arhiva poziva nadmetanja

Naslovna > Arhiva poziva nadmetanja

Natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavu kioska

Arhiva poziva nadmetanja Višnjik / 05.02.2020.

Temeljem odluke o provedbi javnog poziva na nadmetanje ( natječaj )za davanje u zakup zemljišta u sklopu ŠC Višnjik d.o.o., od dana 04.02.2020., direktor ŠC Višnjik d.o.o., Denis Karlović, dana 05.02.2020. objavljuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup zemljišta
I)PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je davanje u zakup zemljišta u vlasništvu ŠC Višnjik d.o.o. Zadar za postavu kioska na sljedećoj lokaciji:
Kat. čes. zem., 3838/1, adresa: Domovinskog rata bb, 23000 Zadar, površine 12 m2.
Namjena: Trgovina na malo – prodaja neprehrambenih proizvoda kao što su tiskovine, duhanski proizvodi, higijenske potrepštine i ostali neprehrambeni proizvodi, prehrambeni proizvodi (čips, slatke i slane grickalice, čokolade, keksi, bomboni, žvakaće gume) u originalnom pakiranju, te sladoled u originalnom pakiranju i pića u originalnom pakiranju; mjenjački poslovi, usluga distribucije paketa, usluga plaćanja računa i fotokopiranja
Početna cijena mjesečnog zakupa: 2.000,00 (dvije tisuće) kuna +PDV.
Trajanje zakupa: 3 (tri) godine

II) UVJETI NATJEČAJA
a) Predmetni natječaj za davanje u zakup zemljišta kat. čes. zem., 3838/1 provest će se prikupljanjem pisanih ponuda. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od objave natječaja na stranicama ŠC Višnjik d.o.o., Zadar.
b). Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a ponuđeni iznos mjesečne zakupnine bez poreza na dodanu vrijednost izražava se u kunama.
c). Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1).Podatke o ponuditelju: naziv ili tvrtka ponuditelja, sjedište i adresa ponuditelja, OIB, adresa za dostavu pošte, kontakt osoba ponuditelja
2)Iznos ponuđene mjesečne zakupnine u kunama s naznačenim porezom na dodanu vrijednost
3.) Dokaz o registraciji i dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti:
– za fizičke osobe: izvadak iz obrtnog registra ili drugi odgovarajući dokument,
– za pravne osobe: izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja
4.) ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu ovlaštenog distributera tiskovina kojim isti jamči da će ponuditelju vršiti distribuciju domaćih i stranih tiskovina za prodaju kupcima i to isključivo za navedenu lokaciju iz natječaja
5.) Potvrdu da ponuditelj nema duga prema ŠC Višnjik d.o.o. po bilo kojoj osnovi
e.) Na natječaju ne mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje imaju nepodmirena dugovanja prema zakupodavcu iz ranijih ili važećih ugovornih odnosa, kao i pravne osobe s kojima je raskinut ugovor o zakupu zbog neispunjavanja ugovornih obveza.
f.) Natječaj je valjan ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o uplati garantnog pologa – jamčevine u visini iznosa početne mjesečne zakupnine za prostor za koji daje ponudu, uvećano za PDV, na žiro račun ŠC Višnjik d.o.o. ,IBAN HR3624020061100527333, s pozivom na broj 02 21470 -OIB ponuditelja/ s opisom plaćanja – sudjelovanje na natječaju.
Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

III UVJETI ZA DAVANJE PONUDE
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje djelatnosti za koje se natječu, sukladno točki II ovog natječaja.
Ukoliko ponudu podnosi punomoćnik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.
U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabrati će se drugi najpovoljniji ponuditelj, te će se s njim sklopiti Ugovor.

IV) DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave je 19. veljače 2020. godine, do 10:00 sati
a) Ponude se podnose poštom preporučeno ili neposredno u pisarnici ŠC Višnjik, u zatvorenoj omotnici na adresu ŠC Višnjik d.o.o., Splitska 3, 23000 Zadar, s naznakom „Za natječaj – zakup zemljišta – ne otvarati“.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja neće se razmatrati..
Sudionici natječaja bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja i izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 5 dana od donošenja Odluke o odabiru.
Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od dvije osobe imenovane od strane direktora ŠC Višnjik d.o.o. u prostorijama ŠC Višnjik d.o.o., ( PRESS centar ) neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u ŠC Višnjik d.o.o. svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, ili na telefon 023/494-864

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom mjesečnog zakupa.

VI) UGOVOR
a). Odabrani ponuditelj sklopit će ugovor o zakupu zemljišta sa zakupodavcem po uvjetima iz ovog natječaja a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
b). Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog natječaja sadrži najviši iznos mjesečne zakupnine. U slučaju da ponude sposobnih ponuditelja sadrže isti ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, zakupodavac će kao najpovoljniju ponudu odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
c). ŠC Višnjik d.o.o. zadržava pravo da nakon isteka roka natječaja poništi natječaj bez iznošenja razloga.
d). Svi ponuditelji će biti obaviješteni o odabiru najpovoljnije ponude.
e). Ostali uvjeti za sklapanje ugovora koji nisu navedeni u natječaju bit će definirani Ugovorom o zakupu zemljišta.

Direktor:
Denis Karlović