Arhiva poziva nadmetanja

Naslovna > Arhiva poziva nadmetanja

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora – 1 ( jedna) „ Blagdanska kućica“ uz prostor klizališta u sklopu kompleksa ŠC Višnjik

Arhiva poziva nadmetanja Višnjik / 24.10.2019.

I PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u naravi 1 (jedan) montažni objekt – Blagdanska kućica, površine 6,72 m2 unutrašnjeg zatvorenog prostora, opremljene priključcima vode i struje uz prostor klizališta u sklopu kompleksa ŠC Višnjik, Splitska 3, 23000 Zadar.

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, te je obveza budućeg zakupca izvesti radove prigodnog ukrašavanja, te unutrašnjeg uređenja i postavljanja neophodne opreme za obavljanje djelatnosti posluživanja hrane i pića, kao i ishođenje suglasnosti za obavljanje djelatnosti.

Početna cijena zakupa za predmet zakupa – Blagdanske kućice, utvrđuje se u iznosu od 30.000,00 kn uvećano za dužni iznos PDV-a, za cijelo vrijeme zakupa.

II UVJETI ZAKUPA
Naprijed navedeni poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje ugostiteljskih usluga posluživanja pića, pripremanja i posluživanja hrane, coffee&snack bara, sa radnim vremenom usklađenim s vremenom otvorenosti klizališta, putem natječaja u viđenom stanju na rok od 24. studenog 2019. godine do 15. siječnja 2020. godine.
Zakupac jamči izvođenje radova i opremanja i prigodnog ukrašavanja objekta radi privođenja predmeta zakupa namjeni. Troškovi ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti zakupca, kao i eventualno potrebnih drugih dozvola padaju na zakupca.

III UVJETI ZA DAVANJE PONUDE
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje djelatnosti za koje se natječu, sukladno točki II ovog natječaja.
Ukoliko ponudu podnosi punomoćnik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.
U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda koja je prva zaprimljena. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja Ugovora, odabrati će se drugi najpovoljniji ponuditelj, te će se s njim sklopiti Ugovor.

IV. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB
– kratak opis dosadašnje djelatnosti i planirani program-koncept rada u predmetu natječaja
– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
– iznos ponuđene zakupnine izražene u kunama
– rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja o obrtu (za pravne osobe)
– izjavu o preuzimanju obveze izvođenja radova unutrašnjeg uređenja, prigodnog ukrašavanja i opremanja radi privođenja predmeta zakupa namjeni.
Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o uplati garantnog pologa – jamčevine u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) za prostor za koji daje ponudu, uvećano za PDV, na žiro račun ŠC Višnjik d.o.o. IBAN HR3624020061100527333, s pozivom na broj 02 21470 -OIB ponuditelja/ s opisom plaćanja – sudjelovanje na natječaju za zakup Blagdanske kućice.
Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.
V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom zakupa.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Krajnji rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave je 06. studeni 2019. godine, do 10:00 sati.
Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u zapečaćenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: ŠC Višnjik d.o.o., Splitska 3, 23000 Zadar s upozorenjem „NE OTVARATI-NATJEČAJ-ZAKUP“.
Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.
Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.
Otvaranje ponuda izvršit će se po isteku roka za dostavu ponuda.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 3 dana od donošenja Odluke o odabiru.
Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija koja se sastoji od tri osobe imenovane od strane direktora ŠC Višnjik d.o.o. u prostorijama ŠC Višnjik d.o.o., neposredno po isteku krajnjeg roka za dostavu ponuda. O postupku otvaranja ponuda Komisija vodi zapisnik.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti neposredno u ŠC Višnjik d.o.o. svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 sati, ili na telefon 023/494-860.

VII. UGOVOR
Izabrani ponuditelj dužan je ugovor o zakupu potpisati u roku od 4 dana od dana primitka ugovora, u protivnom, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovorom o zakupu regulirati će se detaljno sva prava i obveze zakupca i zakupodavca.
Zakupac se uvodi u posjed zakupljenog prostora na dan zaključenja ugovora.
ŠC Višnjik d.o.o. zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovog natječaja, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Direktor ŠC Višnjik d.o.o. Zadar
Denis Karlović